init و کاربرد آن در کاتلین

init چیست ؟ init یکی از متد های اجرایی در کلاس هست که زمانی کلاس صدا زده می شود اجرا می شود در init می توان متده ها و توابع را مقدار دهی کرده به مثال زیر توجه کنید : } () Class Main init{ println(” hello init”)} { ( ” hello...