استفاده از قابلیت های زبان جاوا 8 در کاتلین با اضافه کردن خطوط زیر به گریدل ماژول …

compileOptions {
sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}
// For Kotlin projects
kotlinOptions {
jvmTarget = “1.8”
}

بعد از این کار یک گریدل خودتون رو سینک کنید و میتونید از خاصیت های جاوا 8 در کاتلین استفاده کنید

یک نمونه از جاوا 8 در کاتلین برای فرستادن اطلاعات به یک فرگمت با استفاده از ساخت یک اینستنس برای فرگمت
@JvmStatic
fun newInstance(param1: String, param2: String) =
MainFragmnet().apply {
arguments = Bundle().apply {
putString(ARG_PARAM1, param1)
putString(ARG_PARAM2, param2)
}
}
متخصص حرفه ای کاتلین شوید با ما در kotlin2android
با افتخار ارائه از kotlin2android.ir