init چیست ؟ init یکی از متد های اجرایی در کلاس هست که زمانی کلاس صدا زده می شود اجرا می شود در init می توان متده ها و توابع را مقدار دهی کرده به مثال زیر توجه کنید :

} () Class Main

init{ println(” hello init”)}

{ ( ” hello main”)println