dagger

آموزش dagger 2 قسمت دوم برای شما عزیزان کاتلین کار ارائه شد در این جلسه به ایجاد وابستگی بین فیلد ها پرداختیم

dagger2 یکی از مهم ترین بخش ها در معماری mvvm هستند.

اما مزیت ها استفاده از dagger 2 چیست یکی از این مزیت ها راحتی کار با کلاس ها در خصوص ارتباط آن ها با یک دیگر هست