نحوه اضافه کردن dagger اول این قسمت را به gradle خود اضافه کنید apply plugin: 'kotlin-kapt' بعد از ان در قسمت dependencies کد زیر را اضافه کنید implementation 'com.google.dagger:dagger:2.16' kapt 'com.google.dagger:dagger-compiler:2.16'